Taisyklės

Bendrosios nuostatos

1. E-Bag  internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą E-Bag  Parduotuvėje.

2. E-Bag  turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą E-Bag, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu E-Bag, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

4. E-Bag  atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors  jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

 Privatumo politika

1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš E-Bag  Parduotuvės, turi užsiregistruoti E-Bag internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį. E-Bag  patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti E-Bag informacinius pranešimus, jam sudaromi galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. E-Bag  patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. E-Bag  įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus E-Bag partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu.Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

3. Klientas, užsiregistruodamas E-Bag Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes  E-Bag Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, E-Bag  atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

4. E-Bag patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. E-Bag patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo E-Bag Parduotuvėje būdų.

4.  Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas E-Bag. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna E-Bag. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir E-Bag  yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai E-Bag  gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už prekes.

5. Klientui pateikus užsakymą, E-Bag sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.

6. E-Bag  gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir E-Bag vykdymo pradžios momentu.

7. Kliento pateiktas užsakymas saugomas E-Bag duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

8. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

9. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

 

Garantijos ir prekių kainų nustatymas

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.

2. E-Bag nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Litais su PVM.

5. E-Bag parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu  ar  el.paštu E-Bag, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl E-Bag  ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. E-Bag  per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus,  Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

6. E-Bag įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1.  E-Bag  įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

6.2. E-bag įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. E-Bag  neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame E-Bag.

6.3. E-Bag visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

6.4. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš E-Bag Parduotuvėje nurodytų būdu: naudodamasis savo banku internete arba mokėdamas grynais (pristačius prekę).

2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik E-Bag gavus apmokėjimą už prekes.

3. Jeigu klientas pasirinko apmokėjimą už prekes grynais, prekės  atsiimamos išanksto suderinus su E-Bag. Prekes atsiimti galima Vilniuje.

Prekių grąžinimas

1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.

2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.

3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

  • nebuvo naudojamos;
  • nebuvo sugadintos;
  • išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
  • neprarado prekinės išvaizdos.

Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje, įskaitant ir nenuimtą nuo prekių E-Bag plombą.

Klientas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti E-Bag prekių įsigijimo dokumentus.

4. Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2001.07.07, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2105) nustato prekes, kurių atžvilgiu Klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti teisės.

5. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui užpildžius nustatytą formą , kurią persiųsime el.paštu, kurioje turi būti nurodoma, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.

6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti E-Bag tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą E-Bag banko sąskaitą.

7. Tais atvejais, kai E-Bag neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

8. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p. Numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.

9. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.

Prekių pristatymas

1. E-Bag  įsipareigoja prekes išsiųsti reg.paštu Klientui ne vėliau kaip per 1 – 2 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo apmokėjimą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, E-Bag įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti tikslų adresą, kuriuo būtų siunčiamos prekės.

3. Prekės siunčiamos naudojantis . registruotu pirmenybiniu paštu per AB "Lietuvos paštas".

Komentarų talpinimas

1. Visas komentarų talpinimo Prekių komentaruose taisykles  nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja E-Bag. Bet koks komentaro talpinimas E-Bag elektroninėje parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis E-Bag nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.

2. E-Bag visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek LR teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų talpinimo taisykles. Kartu E-Bag pasilieka teisę šalinti bet kokius Prekių komentaruose patalpintus komentarus savo nuožiūra.

3. Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą E-Bag elektroninėje parduotuvėje, patvirtina, jog toks jos komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.

Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai E-Bag turi būti teikiami elektroniniu paštu info@e-bag.lt arba telefonu Nr. +370 618 59987.

2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir E-Bag vyksta valstybine kalba.

3. Klientas turi teisę, sudaręs sutartį, per 7 dienas jos atsisakyti be jokių papildomų sąlygų ir neturėdamas pareigos nurodyti tokio atsisakymo priežastis. Toks terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai prekės pagal žsakymą yra perduodamos Klientui.

4. Tokią savo galimybę Klientas gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu daiktas (prekė) nebuvo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė daikto išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos (pakuotės pakitimai tiek, kiek jie buvo būtini daiktui apžiūrėti, nelaikomi esminiais).